şimdiki zaman-present continuous tense

  -1
  hellomyfriend 14.1.2017 19:24
  present continuous tense
  giriş (-yor kipi) :
  present continuous tense türkçe'de şimdiki zaman demektir.işlerimizi söylerken yapıyorsak yani konuşma sırasında devam eden olayları anlatmak için present continuous tense kullanırız. örneğin; he is playing football.
  (o futbol oynuyor.)  he is playing football  geçmiş zaman <----------------------------------------- -------------------------------------> gelecek zaman


  şimdiki zaman


  diğer bir deyişle fiilimizin sonuna -yor zaman kipini getirmiş oluruz. örneğin;yapıyor,gidiyor,yiyor.gibi

  şimdiki zamanda cümle kuruluşu;özneden sonra am, is, are yardımcı fiilleriyle birlikte fiilin sonuna -ing takısı getirirerek kullanırız.

  you he
  we + are + fiil + nesne she + is + fiil +nesne
  they (-ing takısı ıt (-ing takısı
  ile birlikte) ile birlikte)

  ı + am + fiil + nesne
  (-ing takısı
  ile birlikte)

  özneyle birlikte kullanılan yardımcı fiillerin birde kısaltılmış şekilleri vardır.bunlar;

  ı am = ı'm
  he is = he's
  she is = she's
  ıt is = ıt's we are = we're
  they are = they're
  you are = you're

  olumlu cümle yapısına sahip aşağıdaki örnekleri inceleyelim :
  she is going to cinema. we are playing volleyball.
  (o sinemaya gidiyor.) (biz voleybol oynuyoruz.)

  nermin is eating spinach. they are coming here.
  (nermin ıspanak yiyor.) (onlar buraya geliyorlar.)

  örneklerimizden de görüldüğü gibi yapılan işler hemen o anda gerçekleşen olaylardır. yani konuşurken meydana gelmiştir.


  olumsuz cümle yapısı:
  to be yardımcı fiilleri diye adlandırılan am,is,are'dan sonra "not" olumsuzluk ekini alır.fiile olumlu cümle yapısındaki gibi -ing takısı eklenir.

  you he
  we + are +not + fiil + nesne she + is + not + fiil + nesne
  they (-ing takısı ıt
  ile birlikte)

  olumsuzluk eki olan "not" kendinden önce gelen to be yardımcı fillerine bağlanabilir, kısaltılmış olarak yazılabilir.

  he is not = he isn't
  she is not = she isn't
  ıt is not = ıt isn't
  you are not = you aren't
  we are not = we aren't
  they are not = they aren't

  örnekler;

  selma is not making meal. ı am not watching tv.
  (selma yemek yapmıyor.) (ben televizyon izlemiyorum.)

  seçil and kemal are not doing their homework. this pen is not writing.
  (seçil ve kemal ödevlerini yapmıyorlar.) (bu kalem yazmıyor.)

  soru cümlesi yapısı;

  olumlu ve olumsuz cümle yapısından sonra soru cümlesini öğrenelim. present continuous tense'te soru cümlesi;olumlu cümledeki to be yardımcı fiillerinin öznenin önüne geçirilmesiyle oluşturulur.present continuous tense'te soru cümlesi;olumlu cümledeki to be yardımcı fiillerinin öznenin önüne geçirilmesiyle oluşturulur.yani;

  to be yardımcı fiili+ özne + fiilin -ing takısı almış hali + nesne
  şeklinde formülleştirilebilir. şimdi aşağıda verilen olumlu cümleyle soru cümlesini karşılaştırarak soru cümlesi nasıl kurulur anlamış olalım.

  örnekler;
  children are studying their lessons.
  (çocuklar derslerini çalışıyorlar.)

  are children studying their lesson?
  (çocuklar derslerini çalışıyorlar mı?)

  örneklerden de görüldüğü gibi cümle yapısında değişen hiç bir şey yok.sadece öznemizin önüne are to be yardımcı fiili gelerek olumlu bir cümleyi soru cümlesi haline dönüştürmüş.

  tense'in kullanıldığı yerler;
  a- bir işe başlamış ve o işe devam ettiğimizi söylerken de şimdiki zamanı kullanırız.
  örnek;
  she is doing something.
  (birşeyler yapıyor.)

  örnektende anlaşıldığı gibi bayan şu anda birşeyler yapıyor, henüz bitirmemiş işini yapmaya devam ediyor.

  b-şimdiki zamanı şu sıralar devam etmekte olan işlerimiz için de kullanırız.yani today,this week,this evening, this night,this morning gibi zaman belirteçleri de kullanırız.

  örnekler;
  you are going to cinema today.
  (bugün sinemaya gidiyorsun.)

  ıs melike going to school this morning?
  (melike bu sabah okula gidiyormu?)

  aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

  they are sleeping early tonight.
  (onlar bu gece erken uyuyorlar.)

  we are not working this week.
  (biz bu hafta çalışmıyoruz.)

  ı am coming your home this evening.
  (bu akşam senin evine geliyorum.)

  c-present continuous tense'te sıkça kullanılan bazı zaman bildiren"now,still,at present,for the time being, right now,at the moment, currently gibi kelimeler vardır. bu zaman bildiren kelimeler olan olayın hangi zaman dilimi içerisinde
  gerçekleştiğini anlamamızı sağlarlar.

  zaman bildiren kelimeler anlamları cümle içerisinde kullanımı
  now şimdi we are eating something now.
  still hala ı am still making meal.
  at present şimdi şu anda at present you are looking at me.
  for the time being şimdilik she is drinking milk for the time being.
  right now tam şimdi she is cleaning her room right now.
  at the moment şimdi şu anda he is not here at the moment.
  currently şu zamanlarda they are currently sleeping.

  -ıng takısının kullanımı:
  a- son harfi "e" ile biten fiillerde e harfi düşer.fakat son harfi "e" olan bir fiilde "e" harfinden bir önceki harfte sesli ise;
  fiilin sonundaki "e" harfi düşmez.
  fiil -ing takısı almış hali
  come coming
  live living
  leave leaving

  b-son harfi l ile biten fiillerde l harfinden önce sadece bir tane sesli harf varsa; fiil çift l harfli olur.
  fiil -ing takısı almış hali
  towel towelling
  enamel enamelling
  travel travelling

  c-yine son harfi "l" ile biten fiillerde l harfinden önce birden fazla sesli harf varsa;fiil tek l harfli olur.
  fiil -ing takısı almış hali
  sail sailing
  heal healing
  pool pooling

  d-sonunda tek sessiz harf ve sesli harf bulunan bir heceli fiillerde sonda bulunan sessiz harf çift olur.
  fiil -ing takısı almış hali
  run running
  sit sitting
  stop stopping
  ship shipping
  fit fitting
  beg begging

  e-eğer fiilin sonunda x, w ve y harflerinden bir tanesi varsa; fiilin son harfi çift olmaz.
  fiil -ing takısı almış hali
  sew sewing
  saw sawing
  bow bowing
  box boxing
  fix fixing
  tax taxing
  say saying
  buy buying
  toy toying

  f-fiilin sonu "-ie" ile bitiyorsa -ing takısı aldığında "-ie" harfleri düşer yerine "-y" harfi gelir.
  fiil -ing takısı almış hali
  tie tying
  untie untying
  lie lying

  g- fiilin sonu -ic ile bitiyorsa; fiile k harfi eklenir.
  fiil -ing takısı almış hali
  panic panicking
  picnic picnicking

  h- fiilin sonunda iki tane sessiz harf varsa;sonda bulunan sessiz harf çift yazılmaz.
  fiil -ing takısı almış hali
  sing singing
  wash washing

  present continuous ile kullanılmayan fiiller:

  ingilizce şimdiki zamanda kullanılmayan fiilleri; düşünmeye ilişkin fiiller,hislerimizi belirten fiiller,aidiyet bildiren fiiller,
  duyularımızla ilgili fiiller, diğer durumları bildiren fiiller olmak üzere beş parçaya ayırmamız bize daha çok yardımcı olacaktır.
  1-düşünmeye ilişkin fiiller: think, realize, feel, forget, mean, understand, believe, imagine, notice, know, doubt, remember,
  want, need, prefer.
  2-hislerimizi belirten fiiller: love, hate, like, dislike, appreciate, detest, loathe, fear, envy, mind, care, wish, forgive, desire.
  3-aidiyet bildiren fiiller: possess, have, own, belong.
  4-duyularımızla ilgili fiiller: see, hear, taste, feel, smell.
  5-diğer durum bildiren fiiller: look, seem, owe, be, exist, appear, weigh, cost, advise, promise of, refuse, ınclude, contain, sound, consist.