türk edebiyatında ilkler

  8
  mister_moron 19.5.2018 16:49
  *ilk yerli tiyatro eseri: şinasi / şair evlenmesi /1859

  *ilk yerli roman : şemsettin sami / taaşşuk-ı talat ve fitnat

  *batılı tekniğe uygun ilk roman : halit ziya uşaklıgil/aşk-ı memnu

  *ilk çeviri roman : yusuf kamil paşa/ fenelon’dan telemak /1859

  *ilk köy romanı : nabizade nazım / karabibik

  *ilk psikolojik roman: mehmet rauf / eylül

  *ilk realist roman : recaizade mahmut ekrem / araba sevdası

  *ilk resmi türkçe gazete : takvim–i vakayi

  *ilk yarı resmi gazete : ceride-i havadis

  *ilk edebî roman: namık kemal / intibah

  *ilk tarihi roman : namık kemal / cezmi , a. mithat / yeniçeri

  *ilk özel gazete : şinasi ile agah efendi/ tercüman-ı ahval

  *ilk pastoral şiir : a.hamit tarhan /sahra

  *ilk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: şinasî

  *noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk türk gazeteci : şinasi

  *aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : a.hamit tarhan/eşber

  *heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : a. hamit tarhan / nesteren

  *ilk bibliyografya:katip çelebi / keşfü’z zünun

  *ilk hatıra kitabı : babürşah /babürname

  *ilk hamse yazarı : ali şir nevai

  *ilk tezkire : ali şir nevai /mecalisün nefais

  *ilk şiir antolojisi : ziya paşa /harabat

  *ilk atasözleri kitabı : şinasi /durub-i emsal-ı osmaniye

  *ilk mizah dergisi : diyojen /teodor kasap

  *ilk hikaye kitabı : a.mithat efendi / letaif-i rivayet

  *ilk fıkra yazarı : ahmet rasim

  *ilk türkçe yazılan ilk kitap : yusuf has hacip / kutadgu bilig

  *ilk siyasetname : yusuf has hacip/ kutadgu bilig

  *mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : y. h. hacip / kutadgu bilig

  *ilk didaktik şiir örneğimiz kutadgu bilig

  *aruzla yazılan ilk eserimiz : kutadgu bilig

  *ilk mensur şiir örneklerini veren : halit ziya uşaklıgil

  *şiirde ilk defa türk kelimesini kullanan : mehmet emin yurdakul

  *ilk makale : tercüman-ı ahval mukaddimesi

  *ilk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : fecr-i ati (servet-i fünün)

  *ilk seyahatname : seydi ali reis / miratül memalik

  *ilk edebiyat tarihçimiz: abdulhalim memduh efendi

  *batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : fuat köprülü

  *sahnelenen ilk tiyatro : namık kemal / vatan yahut silistre

  *kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekilerinden farklı ilk örnekleri veren:t.fikret

  *türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : süleyman paşa / sarf-ı türki

  *ilk natüralist eserimizin yazarı : nabizade nazım / zehra

  *divan edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: nedim

  *şarkı nazım türünü ilk kullanan: nedim

  *ilk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : kamusul alam

  *ilk sözlüğümüz : kaşgarlı mahmut / divan-ı lügat-it türk

  *ilk türkçe sözlük : şemsettin sami / kamus-ı türki

  *ilk özdeyiş örneklerini veren : ali bey / lehçet’ül hakayık

  *türk adının geçtiği ilk türkçe metin : orhun abideleri (göktürk kitabeleri)

  *edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: r.m. ekrem

  *edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: m.emin yurdakul

  *konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : ömer seyfettin

  *edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : a. hamit tarhan / validem

  *ilk köy şiiri : muallim naci / köylü kızların şarkısı

  *ilk alfabemiz : göktürk alfabesi

  *tekke şiirinin kurucusu : ahmet yesevi

  *ilk türk destanı : alp er tunga destanı

  *bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : namık kemal

  *bizde epik tiyatro türünün kurucusu : haldun taner

  *ilk kadın romancımız : fatma aliye hanım

  *süslü nesrin ilk temsilcisi : sinan paşa

  *dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk müslüman türk destanı: kırgızların manas destanı

  *edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : şinasi

  *kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :h.e.adıvar/ateşten gömlek

  *ilk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : ahmet vefik paşa

  *deneme türünün kurucusu : montaigne

  *ilk divan şairi : hoca dehhani

  *hikayede gerçek anlamda ilk kez anadoluyu işleyen : refik halit karay

  *en başarılı psikolojik roman yazarımız: peyami safa / 9.hariciye koğuşu