hüseyin siret bey

  2
  mrnoworry 14.2.2018 13:07
  bir bahar günü mürşidi fahreddin efendi hazretleri ile beraber çıktığı bir ada gezintisinde söz edebiyat ve şiire gelir. fahreddin efendi hazretleri, sîret bey'e der ki;

  "sîret bey, hoş, iyi şâirsiniz ama neden peygamber efendimize'e dâir bir şiiriniz yok?"

  sîret bey cevâben;

  "efendim, malumunuz biz realist bir edebî mektebin içinden geliyoruz, ancak gördüğümüzü yazarız. görmedim ki ne yazayım?.." deyince fahreddin efendi hazretleri mütebessim;

  "öyleyse gör o zaman" buyururlar...

  ertesi gün sabahın erken saatinde soluğu fahreddin efendi hazretlerinin devlethânesinde alan sîret bey, kapıyı açan fahreddin efendi'ye gözleri yaşlı, elindeki kağıdı uzatır;

  "işte şeyhim, gördüm ve yazdım" der...

  kağıtta aşağıdaki na't-ı şerîf vardır....

  ey mihr-i "lâ yezâl"in mehtâb-ı müstenîri
  envâr-ı kibriyâ'ya sensin yegâne mazhar

  zâtınla zât-ı akdes olmuşdu zarf u mazrûf
  dillerde ism-i pâkin allah ile berâber

  sensin nebiyy-i ümmî ârif kemâl-i hakk'ı
  ârif kemal-i zâtın yalnız hudâ-yı enver

  mir'ât-ı hakk-nümâsın tevhîd ile mücellâ
  kim anda hüsn-i mutlak nûruyla cilve eyler

  uşşâk-ı zârı varken bî-had o kibriyâ'nın
  mâşûk-ı münferidsin mevlâ'ya ey peygamber

  asr-ı seâdetinde gelmek nasîb olaydı
  görmüş olurdu billah allah'ı görmeyenler

  hüsnün yanında mehtâb sönmüş çerâğa benzer
  leylâ misâli hûbân pâyinde zıll-i kemter

  ey yâr-ı kâinâta şâmil füyûz-i sevdâ
  aşkınla müncelîdir bizzât ilâh-ı ekber

  bin yıl çalışsa âbid ma'bûduna erişmez
  vuslat-serâ-yı hakk'a aşkın yegâne rehber

  encümle mâh gökde bir levha-i muallâ
  kim "haccetü'l veda"ı ihtâr ederdi manzar

  nâm-ı bülendin ey yâr menkûş-ı arş-ı izzet
  âyât-ı zü'l-celâlin çepçevre hâle-küster

  münkirlerin yüzünde nâr-ı cahîm alev-rîz
  vechinde mü'minînin tâbende nûr-i akmer

  vahdet-gehimde her şeb sensin enîs-i rûhum
  tenhâ seninle kalmak bir zevk-i vuslat-âver

  mi'râcım oldu cânân rüyâda iltifâtın
  lutfet cemâl-i pâkin bîdâr iken de göster

  olsam gubâr-i pâyin mevlâ'ya yol bulurdum
  derdim habîbinin ben pâmâliyim serâser

  maşûk-ı bî-rakîbin müştâkıyım ki ben de
  pây-i seâdetinden vardır mübârek izler

  ben hâkisar-ı aşkı dûr etme devletinden
  senden budur ilâhî maksûd-i abd-i ahkar

  boynum bükük yüzümde ağlardı seyyiâtım
  takbîl ederdi pâyin gözyaşlarım mükerrer

  mahbûb-i müctebâsın sultân-ı enbiyâsın
  uşşâka reh-nümâsın sen ey şefî'-i mahşer

  sîret ne söyleyim ben meddâhı kibriyâ'dır
  tavsîfe muktedir mi mehtâbı kirm-i ahter