2
ygs' ye girecekler için dua platformu
Müslüman olanlar için, ecri ve kabulu çok olan bir kaç dua. Tabi işini sadece duaya bırakmayanlar için :)

Kenzül Arş Duası:

Bismillahirrahmanirrahim;
La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.
La ilahe illellahü şükran li ni´metih.
La ilahe illellahü ikraren bi rububiyyetih.
Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..
Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahı cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi şitü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
Ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ishaku fe kadeyte hacetehu aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardı aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya rab.
Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.
Inneke entel kerimül kebiru.
Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

İsm-i Azam duası:

Bismillahirrahmanirrahıym

Allahümme ya Cemiylü ya Allah * Ya Kariybü ya Allah * Ya Mücibü ya Allah * Ya Habiybü ya Allah * Ya Rafiu ya Allah * Ya Ma'rüfü ya Allah * Ya Azıymü ya Allah * Ya Latıyfü ya Allah * Ya Hannanü ya Allah * Ya Mennanü ya Allah * Ya Deyyanü ya Allah * Ya İmamü ya Allah * Ya Bürhanü ya Allah * Ya Sültanü ya Allah * Ya Sübhanü ya Allah * Ya Müsteanü ya Allah * Ya Muhsinü ya Allah * Ya Rahmanü ya Allah * Ya Rahıymü ya Allah * Ya Kebiyrü ya Allah * Ya Hamidü ya Allah * Ya Müciybü ya Allah * Ya Hakiymü ya Allah * Ya Kadiyru ya Allah * Ya Haliymü ya Allah * Ya Ğafüru ya Allah * Ya Ğaffaru ya Allah * Ya Mübdiü ya Allah * Ya Müıydü ya Allah * Ya Kadiru ya Allah * Ya Raufu ya Allah * Ya Şekuru ya Allah * Ya Sabüru ya Allah * Ya Basıyru ya Allah * Ya Habiyru ya Allah * Ya Semiy'u ya Allah * Ya Evvelü ya Allah * Ya Ahıru ya Allah * Ya Zahiru ya Allah * Ya Batınü ya Allah * Ya Malikü ya Allah * Ya Kuddüsü ya Allah * Ya Sübbuhu ya Allah * Ya Selamü ya Allah * Ya Aziyzü ya Allah * Ya Mü'minü ya Allah * Ya Muheyminü ya Allah * Ya Mütekebbiru ya Allah * Ya Haliku ya Allah * Ya Bariü ya Allah * Ya Nuru ya Allah * Ya Nasıru ya Allah * Ya Muhyi ya Allah * Ya Mümiytü ya Allah * Ya Aliymü ya Allah * Ya Allamü ya Allah * Ya Hayyü ya Allah * Ya Kayyümü ya Allah * Ya Müıynü ya Allah * Ya Müzillü ya Allah * Ya Kaviyyü ya Allah * Ya Şehiydü ya Allah * Ya Mu'tıy ya Allah * Ya Vedudü ya Allah * Ya Hafızu ya Allah * Ya Vekiylü ya Allah * Ya Celiylü ya Allah * Ya Zel celali ya Allah * Ya Zel cemali ya Allah * Ya Zel kemali ya Allah * Ya Baısel emvati ya Allah * Ya Münzilel berekati ya Allah * Ya Müciybed deavati ya Allah * Ya Vehhabü ya Allah * Ya Müfettihal ebvabi ya Allah * Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azıym * Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn * Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn * Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeıyn*

Salat-ı Fatih (büyük salavatlardandır)

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.
Allahümme Salli ve Sellim ve Bârik Alâ Seyyidinâ Muhammedinil Fâtihi limâ Uğlika vel Hâtimi li mâ Sebeka ven Nâsırıl Hakkı bîl Hakkı Vel Hâdî ilâ Sıratıkel Müstekıymi Sallellahü Aleyhi ve Alâ Alihi Ve Ashâbihi Hakka Kadrihi ve Mikdârihil Aziym.

Salavat-ı Kübra

Bismillahirrahmanirrahim

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Na’leyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.
Subhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.
 • 0
  quentra 1 yıl önce
  Kaç tekrar yapıyoruz bunları okurken
  1
  sisolamente 1 yıl önce
  bir kere bile okusan ecri sayılmaz lakin okuyabildiğin kadarını oku, fazlası göz çıkarmaz değil mi :)
  0
  quentra 1 yıl önce
  Haklısın
 • 0
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  Dine inanan arkadaslar icin dua okumanizi tavsiye ederim psikolojik baskinin uzerinizden kalkmasina yardimci olur ama bence anlmini bilmediginiz arapca kaliplardansa turkce ne istediginiz emin allaha yalvarin eminim turkceyi anlayacaktir sonucta aranizda kimse yok
  1
  sisolamente 1 yıl önce
  Böyle boş laflarla bir yere varılmaz. Söylediğine göre arapça kuran da okumayalım. Türkçesi yeter demeye kadar gider bu iş. Sözcüklerin, görsel olarak, sesin dalga olarak enerjisi vardır ve her duanın hadimi vardır. Senin ettiğin dua zayıftır lakin peygambere getireceğin büyük bir salavat, Allahı zikredeceğin büyük bir dua senin ettiğin duadan binlerce kez daha hayırlıdır ve kabul olma ihtimali daha çoktur. Böyle farklı yerlere gidebilecek, asılsız ve imanı sarsabilecek düşünceleri kendinize saklayın efendim.
  0
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  İslami anlayamamis bir arkadasimiz daha
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  İslamı ve tasavvufu gayet iyi biliyorum kardeşim. Ayrıca islamı ateistten de öğrenmeyelim dimi, herşeyin bir haddi var :)
  2
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  Once daha fazla ogrenmen dilegiyle arapca okumak yerine turkce okuyup kavrayiniz arapca bilgisi edindikten sonra arapca okumanizi tavsiye ederim
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  Kuranın hikmeti arapçadadır. Bir dilden bir dile kesin çeviri imkansız olduğu için meal okumak manevi etkiyi ve ecri azaltır dicem de ateistle tartışıyorum, anlamasını bekleyemem dimi :D
  1
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  Onyargilarini yenersen anlarsin ben arapcayi ogren sonra oku diyorum ama yok siz anlamamakta israrciydiniz degilmi
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  Önyargımdan değil, sözlerindeki anlamsızlıktan dolayı bu tavrım. İslamdaki incelikler, nüanslar, herkese anlatılmayacak hadiselerden bihaber olduğun için yobazmışım gibi duruyor. Oysaki sen inanmıyorsun, ben inanıyorum. Ben sana şimdi Fatihayı x kez okursan fatihanın hadimini, hüddamın yaparsın desem sana o kadar boş gelir ki. Sen islami bilgi olarak yüzeydesin fakat islam dediğin felsefenin sonu yok. Sadece berhetiyye şerhine vakıf olsan ve bir terkip dahi yapsan göreceksin neyin ne olduğunu ama sen hala "türkçe oku kardeşim, allah türkçe de biliyor" kafasındasın
  0
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  İnsanlarin belli bir seviyeden sonra arapca okumasindan yanayim sabahtan aksama namaz kilip kuran okuyan islami sonra televizyondaki hocalardan ogrenen topluluga kesinlikle karsiyim . islamdan haberi olmayan musluman arkadaslar bu dualari okuyunca ne kazanacaklar acaba. Sadece zihinsel rahatlama
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  Müridi olmayanın müridi şeytandır. Tasavvuf tek başına öğrenilmez. Televizyondan din öğrenen varsa vay haline...

  yalnız ben öyle dualar attım ki, sadece salavat ve zikirlerden oluşuyor. Hem hz. Muhammede, hem Allaha dua etsinler diye. Basit dualar değil onlar. Bilmesen de çok şey kazanırsın Allahın izniyle
  1
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  en sinir olduğum kafa .hayır hiç bi temele dayanmıyor . yıllarca yutturulmuş hap gibi. okuyun faydasını göreceksiniz arapça olsunda . ya bu duaları yazan adamlar alimler ilmi öğrenmişler yoğurmuşlar sunmuşlar siz okuyun fayda göreceksiniz diyorsunuz kafayı yiyeceğim. fransızca bir bilim dergisini okuyunca ne kadar ilim lacaksak ancak o kadar faydası olabilir bunu okuyanların
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  Ameller niyetlere göredir kardeşim. Müslüman olan herkes Arapça bilecek diye bir kaide yok. Sen museviliği araştırırken ibranice öğrenecek misin? Müslümanken arapçada usta mıydın?
  0
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  museviliği araştırıken türkçe metinleri okuyoruz kardeşim islamı araştırıken niye arapça okuyorsun kendinle çelişmiyormusun
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  Museviliği araştırırken Türkçe mi okuyorsun? Bu senin eksiğin kardeşim :)
  0
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  muhtemelen sen bütün dinleri araştırdın ve hepsini kendi dilinden baktın. arapça metini buraya türkçe yazmışsın fakat arapça latin alfabesiyle okunmaz . gerçi arap harfleriyle yazsan mümin kardeşlerimiz okuyamazdı
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  Ses aynı olduğu sürece, aynı sesleri başka alfabeyle verebilirsiniz. En yakın örneğini, dil devrimi ile Atatürk zamanında gördük :)
  0
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  Simdi ha ile hı aynimi diyorsun hangisi ha hangisi hı bu yzida anlamadimda s leride hepsini peltekmi okuyacagiz yoksa türkçedeki gibi keskinmi
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  Kelimeye göre çıkartırsın zaten harfi
  -2
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  Suan bi anket yapsak okuyanlardan % kaci yapabilirdi sence
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  Bu beni değil onları bağlıyor
  0
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  Bilmeyen insanlara arapca metni turkce sunarken bi uyari yapsaydin be kardrsim belki okuduklari kelimelerin manalari degisecek allah koruaun dinden cikmasinlar sonra. Sen vesile olmayasin sakin
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  Birşey olmaz Allahın izniyle
  0
  kaygusuzyazar 1 yıl önce
  ayrıca evet arapça eğitimi aldım o dönem ustayım diyemem ama birçok metni çözüyordum
  0
  kaygusuzyazar 1 yıl önce ~ 1 yıl önce
  ayrıca arapça metinleri türkçe yazmışsın kimse tecvide göre okumayacak bunları hangi sesleri gırtlaktan çıkaracak hangi harfleri peltek okuyacaklar
  0
  sisolamente 1 yıl önce
  Türkçe bilen Allah onu da anlar evelallah
 • 0
  glassofwhiskey 1 yıl önce
  Amin
 • 0
  ahiret 1 yıl önce
  Vallahi cin duası paylaşanlar da var aman ha dikkat :D


 • karışık

  Karışık

  41 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  gaddarus

  oxygen
  tombalaci
  kaygusuzyazar
  hellomyfriend
  ilteris
  darkier
 • bölüm kuralları

  - bölümü takip etmeyi unutmayınız..

  aklınıza bölüm ismi gelmediyse bu bölüme ekleyebilirsiniz..

  ekleyeceğiniz bölümü bulamadıysanız bu bölüme ekleyebilirsiniz..

  bölüm seçmek istemeden paylaşmak istiyorsanız bu bölüme ekleyebilirsiniz..

  başlık fark etmez istediğiniz başlıkta açabilirsiniz..

  - reklam yapmak yasaktır..


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...