sosyalizm ile komünizm arasında bulunan farklar

  3
  ploreterdevrim 27.8.2019 22:16
  bu konuda bir çok kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. komünizm ve sosyalizm kelimeleriyle karşılaşmayanların aynı şey olarak bildiği bir konuyu biraz inceleyelim.

  sosyalizm ve komünizm aynı ve tek sosyal ekonomik yapıyı meydana getirirler. sosyalizm komünizmin ön aşamasıdır. komünizm terimi bu formasyonun en üst aşamasıdır.

  sosyalizm ve komünizm aynı ekonomik temele sahiptirler: üretim araçlarının kamusal mülkiyeti. işte bunun içindir ki komünist toplumda olduğu gibi sosyalist toplumda da sömürücü sınıflar yoktur ve toplum sadece emekçi halktan ibarettir.

  öyleyse sosyalizmle komünizm ayrımı nerededir?

  bu ayrım esas olarak, üretici güçlerin gelişim düzeyinde yatmaktadır. sosyalizmde bireyin tüketimdeki payı, ancak toplumun o üyesinin emek katkısıyla, yani yaptığı işin niteliği ve niceliğiyle orantılıdır. cinsiyet, milliyet ve ırk farkı gözetmeksizin "eşit işe eşit ücret" ilkesi uygulanır. fakat daha becerili, daha ağır işler yapanlar ve daha yoğun ve daha verimli çalışanlar için ödenen miktar yüksektir.

  aynızamanda, sovyetler birliği'nde, halkın ihtiyaçlarının hemen hemen dörtte biri, hiçbir karşılık talep edilmeden, herkes için eşit şekilde karşılanır.

  tam komünizme geçildiğinde, tüm maddi ve kültürel istekler kişinin ihtiyacına göre karşılanacaktır. sosyalizmde hala belli ölçüde sosyo-ekonomik ve kültürel işsizlik mevcuttur. iki sınıf -işçi sınıfı ve çiftçiler- ve bir de özel bir sosyal grup -aydınlar- vardır. kapitalist mülkiyetin egemen olduğu toplumların aksine, bunların arasında düşmanca çelişki söz konusu değildir. halkın ezici çoğunluğu komümist bir toplum kurmak ortak amacında birleşmişlerdir.

  komünizm, toplumun tüm üyeleri arasında sosyal, ekonomik kültürel bakımdan tam eşitliği, yani ne şekilde olursa olsun, sınıf veya sosyal grupların yokluğunu öngörür. köylük ve kentsel alanlar arasındaki ve ayrıca bedensel ve zihinsel çalışma arasındaki farklar yok edilecektir. komünist toplum, üst düzeyde sosyal ve politik bilinçliliğe sahip insanların, ortak emek ve özgürce kendi kendini yönetme temeli üzerine kurdukları bir eşitler birliğidir.

  sosyalist toplumda devlet çok önemli bir rol oynar. o, sadece sosyalist sistemi ve barışçıl çalışma içindeki halkı dış düşman güçlerden korumakla kalmaz, aynı zamanda halk adına ve onun çıkarları uğruna ekonomiyi yönetir. komünizm de ise devletin oynadığı rol giderek azalır.

  sosyalist toplumda belli bireylerde geçmişin egoizm, para hırsı, kendisinden başkasını düşünmemek, başkalarının sırtından yaşamak ve benzeri hastalıklar hala vardır. komünist toplum, bireyin özgür ve dengeli gelişimi için eşit fırsatlar yaracaktır. işgünü süresi asgariye indikçe, halk kendi özel uğraşlarına, yeni meslekler öğrenme ve edinmeye, kültürel faaliyetlere katılmaya daha fazla zaman ayırabilecektir.
 • hayata dair

  Bu bölümde ibretlik hikayeler ve komik paylaşımları bulabilirsiniz..