2

türk bayrağı kanunu

şanlı bayrağımızın kanunudur. 2893 numaralı kanundur, belki çoğu kişi bilmiyordur, o nedenle bu tarz bir içerik oluşturmak istedim.

türk bayrağı kanunu 29 mayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı türk bayrağının şekli,yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.kanuna göre, türk bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. bu yerlere ve benzeri eşyaya bayrağın şekli yapılamaz. elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. türk bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

türk bayrağı kanunu

madde 1 – bu kanunun amacı türk bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

bayrağın şekli ve yapımı

madde 2 – türk bayrağı, bu kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay – yıldızlı albayraktır.

bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

bayrağın çekilmesi ve indirilmesi

madde 3 – bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

(değişik : 14/7/1999 – 4409/1 md.) kamu kurum ve kuruluşlarında türk bayrağı sürekli çekili kalır.

(değişik : 14/7/1999 – 4409/1 md.) bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, türk silahlı kuvvetleri yüzer birliklerinde ve türk bandıralı ticaret gemilerinde bayrak çekme ve indirme zamanları ile bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

bayrağın yarıya çekilmesi

madde 4 – türk bayrağı, yas alameti olarak 10 kasım’da yarıya çekilir. yas alameti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı başbakanlıkça ilan edilir.

bayrağın selamlanması

madde 5 – çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde bayrak, cephe alınarak selamlanır.

bayrağın örtülebileceği yerler

madde 6 – türk bayrağı, cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde atatürk heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

yasaklar

madde 7 – türk bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. bu yerlere ve benzeri eşyaya bayrağın şekli yapılamaz. elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.

hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

türk bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

bu kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

cezalar

madde 8 – (değişik: 23/1/2008-5728/421 md.)

bu kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. bu yasağa aykırı olarak yapılan bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

bu kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından kabahatler kanununun 32 nci maddesi uyarınca idarî para ceza verilir.

tüzük

madde 9 – bu kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir

yürürlükten kaldırılan kanun:

madde 10 – 29 mayıs 1936 tarih ve 2994 sayılı türk bayrağı kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

yürürlük

madde 11 – bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

yürütme

madde 12 – bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.

kaynak: karanfilbayrak.com/.../
 • 1
  pcghost 1 yıl önce
  . elbise veya uniforma şeklinde giyilemez. amerikanlarda bu neden yok merak ediyorum bayraklarını g*te bile giyiyorlar
 • 0
  torbaci 1 yıl önce
  ...

 • bilin istedim

  Her türlü az bilinen, çok bilinen, duyulsada ne olduğu tam olarak bilinmeyen kavramların açıklandığı. puivin bilmesini istediğiniz bilgi, anı,fıkra, makale, görselleri paylaşabileceğiniz, sesinizi özgürce duyurmak istediğinizde seçeceğiniz bölüm

  417 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  ibrahimisbilir

 • 1. bölüm açıklamasına uygun olmayan başlıklar açmayınız.

  2. yanlış bir bilgi gördüğünüzde yazara düzeltmesi için rica ediniz.

  3. açılan başlığı gerekli buluyorsanız (+), gereksiz buluyorsanız (-) yönünde işaretleyiniz.