5

kur'an apaçıkken neden tefsir?

öncelikle bu yazıyı ön yargısız olarak okumanızı tavsiye ediyorum.

kur’an ve hadislerde onlarca yerde ilmin değerine, alimin kıymetine, ilim öğretmenin ve öğrenmenin faziletine vurgu yapıldığı halde, öğretmen ve öğrenciyi karşı karşıya getirmek, öğrenciyi öğretmenin kulu, kölesi olarak algılamak çok yersiz bir düşüncedir.

allah’ın sonsuz ilminin bir tezahürü olan kur’an bilgisini, alim-cahil herkesin bilebileceği bir kitap olarak yorumlamak size de tuhaf gelmiyor mu? aşağıda mealleri verilen ayetler bu konuda önemli bir ölçüyü elimize vermektedir:

halbuki onların (birden fazla manaya işaret eden müteşabih ayetlerin) hakikatini, gerçek yorumunu allah’tan başkası bilemez. ilimde derinleşenler ise: ‘biz ona olduğu gibi inandık. hepsi de rabbimizin katından gelmiştir.’ derler
(âl-i imran, 3/7)

"ilimde derinleşenler" ifadesinin ne anlamı var?

**işte bazı gerçekleri anlatmak için, biz bu kabil temsiller getiriyoruz, ama bunları ancak alimler anlar.

(ankebut, 29/43).

"resûlüm! de ki: hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? doğrusu akıl sahipleri, ancak bunları hakkıyla düşünür."

(zümer, 39/9).**


her şeyden önce burada, kur'an'ın açık-seçik olmasının boyutunu incelemekte fayda vardır.

evvela kur'an'da yer alan söz konusu "tafsil/açıklık/açık-seçik/açıklama"dan maksat, herkesin her konuyu kendi başına anlayabilecek açıklıkta olduğunu düşünmek mümkün değildir. böyle bir anlayış, pratikteki realitelerle açıkça çelişmektedir. çünkü yüz binlerce tefsirin varlığına rağmen, yine de kur'an'ın bütün sırlarının tamamen anlaşılamadığı, inkâr edilemez bir gerçektir.

kur'an-ı hakîm'in gün geçtikçe yeni yeni gerçeklere kaynaklık etmesi, âdeta zamanın ihtiyarlanması nispetinde kendisinin kapsam olarak gençleşmesi ve değişik hakikatleri muhataplarına bildirmesi; bu kadar gelişen ilmî birikimlere rağmen, hâlâ araştırmacılar tarafından her gün kur'an-ı kerim'de açıklamaya ve incelemeye muhtaç yeni bakir sahaların keşfedilmesi, söz konusu "açıklık" kavramının sanıldığı kadar açık olmadığını, aksine başka anlamlarının olduğunu göstermektedir.

a. kur'an'ın, "âyetleri açıklanmış kitap" olarak vasıflandırılması, onun herkes tarafından bilinebileceğini değil, konuların allah tarafından gerçeğe uygun olarak açıklandığını ifade etmektedir.

b. meşhur tâbirle ve daha doğru varyantıyla: "hem arapça hem de râbça" olan kur'an âyetlerinin açıklığı da rabçadır. eğer öyle olmasaydı, arapça’yı bilen herkesin birer allame; birer zemahşerî, sekkâkî, fahreddin râzî, kadı beydâvî vs. olması gerekirdi.

c. "şüphesiz, biz onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik."(a'râf, 7/52)

ayetinde geçtiği üzere, kur'an'daki bu "açıklama" işi, ilmî kurallara bağlı olarak yapılmıştır. onların bilinmesi ise ilmî birikimlere muçhtaçtır. her çağdaki bir takım yeni yorumların getirilmesi, farklı bilgi birikiminin bir yansımasıdır.

d. şimdi şu ayete bakınız:

"biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. nitekim, rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. işte biz her şeyi açık açık anlattık."
(isrâ, 17/12)

evet biz iman ediyoruz ki, allah kur’an’da bu konu dahil her şeyi açık açık anlatmıştır. ancak biz bir şeye daha iman ediyoruz; o da şudur: bu ayette söz konusu edilen ve açıklanmış olduğu ifade edilen hususları, -itiraf etmeliyiz ki, bir parça astronomi ve coğrafya bilgimize rağmen- tamamen anlayamıyoruz. demek oluyor ki, "açıklık" kavramı, farklı kesimlere farklı bir boyutu ile boy göstermektedir. normal bir vatandaş, yılın aylarını ve günlerini sayarak, bir takvim dahilinde disiplinli bir hayat sürebilir. ancak uzman bir bilim adamı bu konuda çok farklı şeyler bilebilir ve allah'ın o hayret verici sanatı ve azameti karşısında secde edebilir

e. kur'an'ın pek çok ayetinde ilme ve ilim erbabına özel bir önem atfedilmiştir. halbuki, eğer bilenlerle bilmeyenler kur'an'ı anlamada aynı seviyede iseler, ilmin hiçbir değeri olmayacaktır. bu ise bir safsatadır. demek kur'an'ın bilen kimseler tarafından açıklanmaya ihtiyacı vardır.

ayrıca, birçok dinî meseleyi herkesin bilip çözemeyeceği bir gerçektir ve gayet tabiîdir. anlaşılması zor birçok müşkülü ancak müçtehitler, âlimler halledebilir.

demek ki kur’an’ın açık bir beyana sahip olması, rastgele herkesin anlayacağı tarzda olduğu anlamına gelmez. kur’an’ın açık ifadesiyle hz. muhammed’in tebliğden başka bir görevinin de tebyin/kur’an’ı açıklama olması, bu gerçeğin açık göstergesidir. tarih boyunca, islam alimleri hz. peygamberin tebliğ vazifesini yürüttükleri gibi, tebyin/açıklama vazifesini de sürdürmüşlerdir.


 • 1
  anarchist 6 ay önce
  kendinle çelişiyorsun dikkat et
 • 2
  hedap 6 ay önce
  allah bir kalp atımı kadar yakındır! komisyoncuya gerek yoktur!

  - "ben kur'an'ı anlamak istiyorum!"

  + "yok olmaz! sen kur'an'ı anlayamazsın!"

  - "neden?"

  + "öyle ayetlere rastlayabilirsin ki, misal; allah'ın yanında başka ilahlar edinenlerin lanetlemişliğinden, tevbeleri yalnızca allah'ın affedeceğinden, evliyayı rab edinmenin pisliğinden, herkesin tek başına hesap vereceğinden bahseden ayetlere rastlarsın ve kafan karışır!.."

  - "ama kur'an'ı anlamak, anlamaya çalışmak farz değil mi?"

  + "o öyle değil! onlar mealisttir! kur'anisttir! reformcudur! zındıktır! senin bir mezhebin var! fıkıhcısı, hadiscisi, şeyhi, hocası hacısı var!"

  - "yahu ben kur'an'a bakıp mezheb falan kurmayacağım! bir devlet kurup o devlet için şer'i hükümler çıkarmayacağım! araplar, melamiler, acemler, firenkler, yunanlılar, şamanlar şunlar bunlar arasındaki arazi anlaşmazlıklarının, fidye, zekat vs. hukukunu belirleyen ictihadlar yapmayacağım!
  allah nereye nasıl istiva etti, araştırmayacağım!
  ehli beyti yeniden tanımlamayacağım! ashab-ı kiramı baştan listelemeyecek, aşere-i mübeşşereye ekleme çıkarma yapmayacağım!
  imanın şartlarına "tombalacılık" veya "kumarbazlık" eklemeyeceğim!
  cennetin ve cehennemin ateş derecesini ölçmeyecek, tutunulacak eteklerin ateşe dayanıklılık oranını hesap etmek için elementlerine ayırıp bileşenlerini ortaya koymayacağım!
  ne kadar alimünyum folyo içerdiğini merak etmiyorum zaten!"

  + "senin için yazılmış kitaplar var! senin için allah'dan ve rasülünden haber alan evliya var! sınırları çizilmiş ve diğer müslümanlık iddiasındaki insanlarla bağının ve ayrışma noktalarının neler olduğunu belirleyen hükümler verilmiştir!
  sen ancak onlara uyarsın!
  ahlak; büyüklerin emrini dinlemektir!
  edeb; diz kırmaktır!
  haya; sorgulamamaktır!
  amel; büyüklerin hareketini tekrarlamaktır!
  ihlas; "allah dostlarının" imtiyazını kabul etmek ve onların da allah'ın bir alt modelleri olup sadece görünüşde insana benzediklerine inanmaktır!
  iman; onlar nasıl inanıyorsa öylece inandığını söylemek ve yerde sürünen solucanı, kanat çırpan kelebeği, dağların nasıl durduğunu, kalbin nasıl kan pompaladığını, yetimlerin gülüşlerindeki hüznü, risalet sahibleriyle "velayet sahiplerinin" arasındaki ekonomik veya gaybı bilme noktasındaki uçurumu hiç sorgulamamaktır!"

  - "ama bunun için aklımı yitirmiş olmam veya kafamı koparıp atmam lazım! veya her öğün önüme yem dökmeniz, otlaklara salıp gütmeniz lazım!"

  + "mealist, kur'anist, reformcu olacağına otlaklarda güdülmen veya kafanı koparıp atman senin için daha hayırlıdır! islam'da devrim tasavvuf eliyle yapılmıştır! nüfusu günden güne büyüyen insanlığa tek ilah yetmezdi! tek peygamber keza!... tek kitap, tek iradeli canlı türü... bunlar çoğaltılarak her ülkenin, her şehrin her kasabanın, her kavmin hizmetine sunulmuştur! kafaların ve akılların farklı işlemesinin önüne tek ilah tasavvuruyla geçmek mümkün değildi! aynı şekilde işleyip her birinin kendi bulunduğu noktanın kutsallığına inanıp diğerlerini katletmesi için bu şarttı!"

  - "o zaman islam bu olamaz!"

  + "o zaman sen islam'ı reddettin! bizim dinden değil, kur'ancılık dinindensin! mealistsin! reformistsin!!!"

  ---

  bunlar böyledir! kur'an'a alternatif kitaplar yazıp "bu allah'tandır!" dediler. "allah ile kul arasına komisyoncular peyda edip, "bu velayet sahibidir! bu elçidir!" dediler. etten kemikten ilahlar dikip "bu allah'ın insan modelidir!" dediler!

  islam'da şeytan devrimi yaptılar! bunları reddedip, "kur'an'a dönelim, allah rasülünün önderliğine örnekliğine dönelim, çağı ve değişen insanı, yeni eşyaları, yeni imkan ve çaresizlikleri allah'ın kitabıyla rasülün örnekliğiyle anlayalım, çözelim" diyenlere kendilerine söylenmesi gerekeni söylediler, "reformist!" dediler!

  allah ve rasülüyle olan bağımızı tıpkı bir kemirgen gibi kemirip semiriyorlar ve kemirgene dönmüş suretlerini gördükçe insanlara tahammülleri kalmayıp kuduruyorlar!

  allah ile kul arasında kendine yer edinip burdan varlığını ve geçimini sağlayan insanlara aldırış etmeyin!

  hiçbir ücret ödemeyin!
  komisyon vermeyin!

  zira allah kuluna bir kalp atımı kadar yakındır! komisyoncuya gerek yoktur!

  ne söylerlerse söylesinler, siz kur'an'a bakmaktan vazgeçmeyin. kur'an'dan kendilerinin birer kemirgen oldukları hükmünü çıkarmanız için müctehid olmanıza veya "allah'ın bir alt modeli olan gavs-şeyh-şıh!" olmanıza gerek yoktur! bu apaçıktır!
 • 3
  ferhattt 6 ay önce
  çünkü birilerinin sömürmesi lazım.
 • 1
  siyahmaytap 6 ay önce
  tefsirler bize yol gösteriyor. kur'an'da kendi anlamadığım yerler için bakıyorum bazen ve farklı manaları buluyorum.
 • 2
  mybae 6 ay önce
  acaba bana önerebileceğiniz bir tefsir kaynağı var mı?
  -3
  sevde 6 ay önce
  tabiki özel olarak mesaj atayım ben sana :)
 • 3
  tesla52 6 ay önce
  bakara suresi 99. ayet
  sana apaçık ayetler indirdik. yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkar etmez.

  tartışma bitmiştir.
  ayetlerin apaçık herkesin anlayabileceği şekilde indirildiğini söyleyen 20-30 tane ayet var.
  -1
  sevde 6 ay önce
  yazılanları okumadığınız belli oluyor
  3
  tesla52 6 ay önce
  yazdığım ayeti anlamadığınızda belli oluyor. yazının yarısını okudum bu arada.
 • din

  Dinlerle ilgili herhangi bir konuda paylaşım yapabilirsiniz.

  6 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  roxic7

 • bu bölüm #kültür-sanat bölümünün alt bölümüdür.

 • inanç ile bağlantısı olmayan konularla bu bölümü meşgul etmeyin.