bogomiller

  3
  yuceltanay 29.4.2018 22:26
  10. yüz yıldan başlayarak bizans 'ta bulunan din adamları, bulgaristan 'da " bogomiller " adı verilen yeni bir dinsel akımın gelişmekte olduğunu fark ettiler. akımın kurucusu bogomil (tanrı 'nın sevdiği) adında bir köy papazıydı. yaklaşık 930 yıllarında papaz bogomil yoksulluk, alçakgönüllülük, dua ve tövbe ile geçen bir yaşamı vaaz etmeye koyulmuştu.

  10. yüz yıl ortalarında bulgar çariçesi maria-ırena 'nin amcası istanbul patriği theophilaktes, damadı bulgar çarı petro 'dan iki endişe dolu mektup alır. bu mektuplarda çar, bulgaristan 'da ortaya çıkmış yeni bir dinsel, ama kilise karşıtı akımı anlatmakta ve bu akımla nasıl bas edilmesi gerektiğini sormaktadır. konuya eğilen patrik, bu akımın paflikyanlar 'ın yeniden canlanması olduğuna karar verir. 954 tarihli yanıtında, bu akımı iyi bildiğini ve bu kişilerin kilise öğretisine geri çağrılmaları gerektiğini yazar. ancak patrik 'in yanıtı, bu akımı alışılagelmiş bir sapkınlık olarak açıklamasına karşın, bunun bulgaristan 'da yeni ortaya çıkısına şaşırdığını ve bundan pek etkilendiğini açıkça sergilemektedir.

  bogomilizm 'den ikinci kez söz eden kişi bir ortodoks bulgar papazı olan kozmas 'tır: " çar petro 'nun zamanında bulgaristan 'da bogomil adlı bir papaz yasıyordu. o, bulgaristan 'a sapkınlığı eken ilk kişiydi ". kozmas, bu satırları içeren ve 977 yılında kaleme aldığı risalesinde, bogomilizm 'in yeşermesine olanak sağlayan ortodoks kilisesinin tembellik ve savurganlığına çatmaktadır.

  bogomil 'e göre dünya kötüydü, çünkü isa 'nın kardeşi ve tanrı 'nın diğer oğlu olan " satanael " (şeytan) tarafından yaratılmıştı; şeytan, eski ahitteki kıyıcı tanrı " yehova "dan başkası değildi. büyük olasılıkla bogomil, 6. ile 10. yüzyıllar arasında anadolu 'da yaygın olan paflikyanlar 'in ve messalianlar 'in düalist inançlarından etkilenmişti. bogomil akiminin inanışlarına göre ortodoks kilisesinin törenleri, kutsal eşyalar ve ikonalar, aslında şeytan tarafından yaratıldıkları için anlamsız ve yararsızdılar; haçtan da nefret etmek gerekliydi, zira isa haçın üzerinde işkence çekmiş ve öldürülmüştü; geçerli olan tek dua, gece ve gündüz dörder kez yinelenmesi gereken " bizim babamız " duasıydı.

  bogomiller 'in kozmolojik ilkeleri arasında baba ile iki oğlu önde geliyordu. baba süper kozmik yörelerde, isa göklerde, satanael adlı büyük oğul dünyada egemendiler. satanael adı, " tanrı 'ya karşı gelen " anlamına geliyordu. çoğu düalist topluluklar her iki oğlu da, küçüğünü sevgiden büyüğünü ise korkudan, yüceltiyorlardı.
  bogomiller ne et yiyorlar, ne de şarap içiyorlardı; evliliğe de karsıydılar. topluluklarında hiyerarşik bir düzen yoktu. birbirlerine günah çıkartıyorlar, birbirlerini affediyorlardı. zenginleri eleştiriyorlar, soyluları aşağılıyorlar ve sıradan insanları, edilgin bir direniş göstererek, efendilerine bas kaldırmaya davet ediyorlardı. bogomil akiminin basarisi, kilisenin zenginlik ve ihtişamı ile papazların değersizliklerinin yarattığı düş kırıklığından kaynaklanan toplu bir adanmışlıkla açıklanabilir. ancak asil etken, giderek yoksullaşan ve toprak köleliğine bile razı olan bulgar köylülerinin, toprak sahiplerine ve bizans işbirlikçilerine duydukları nefretti.
 • 0
  yuceltanay 29.4.2018 22:28
  günümüzde torbeshi adı, makedonya 'nın müslüman bulgarları olan pomak 'lara verilen bir addır. bizans imparatoru ıı. basil 'in 1018 yılında bulgaristan 'ı fethinden sonra, birçok bulgar soylusu zorla istanbul 'a yerleştirilmişti. bu soylular ve hatta bazı bizanslı papazlar tarafından kabul edilen bogomilizm kendi teolojisini geliştirme çabasını sürdürdü. ne var ki, bu teolojik çabalar sonunda bogomil akımı ikiye bölündü. şeytanin yetkesini kabul ederek, onu ezeli ve mutlak bir tanrı olarak görenler " dragovitsa kilisesi " adıyla örgütlendiler (dragovitsa, trakya ile makedonya sınırı üzerinde bulunan bir köyün adıydı). şeytani isa 'nın kötü kardeşi olarak gören eski bogomiller ise " bulgarlar " adını aldılar. dragovitsa kolunun mutlak bir düalizmi, bulgarların ise ilimli bir düalizmi savunmalarına karşın, iki grup birbirine hoşgörü ile bakmaktaydı. bu dönemde bogomilizm hızlı bir atılım gösterdi ; üyelerinin sayısı artarken, anadolu ve balkanlar 'da yeni topluluklar oluştu.