mevlana ve türk düşmanlığı

  7
  4tech 8.9.2017 18:49
  mevlana'nın türk düşmanlığı ve biat kültürü

  türkler, isa'dan en az 2000 yıl önce anadolu'da yaşamaktaydılar.

  türklerin anadolu'ya yerleşmesi 1071'deki malazgirt savaşı'ndan sonra hızlandı. selçuklu komutanı kutalmışoğlu süleyman şah anadolu'daki fetihleri batıya yayarak 1075'te iznik'i bizans'tan aldı ve burayı başkent yaparak bağımsızlığını ilan etti.

  böylece anadolu selçuklu devleti kuruldu. ilhanlıların son anadolu sultanını tahttan indirdikleri 1308'e kadar varlığını sürdürdü.

  selçuklu döneminin iki büyük tarihçisinden biri olan aksaraylı kerimeddin mahmud, türkler hakkında şunları yazmıştır: (10)

  ''hunhar türkler köpekler ve kurt gibidirler. ellerine fırsat geçersen yağmayı ganimet bilirler fakat düşman kuvvetleri gelirse kaçarlar.''

  selçuklu döneminde en öne çıkan isimlerin başında hiç kuşkusuz mevlana gelmektedir.

  mevlana celaleddin-i rumi (1297 beth-1273 konya), islam ve batı dünyasında tanınmış, şair ve düşünce adamıdır.

  bugün afganistan'da bulunan beth kentinde doğmuş, konya'da ölmüştür.

  mevlana'nın etnik kökeni ise tartışmalıdır. fars, tacik veya türk olduğu yönünde görüşler vardır.

  mevlana, başta en ünlü yapıtı mesnevi olmak üzere tüm kitaplarını farsça yazmıştır.

  selçuklu sultanı alaeddin keykubat'ın davet ettiği babasıyla konya'ya geldiğinde mevlana, 21 yaşındadır.

  tebriz'li şems, mevlana'nın hocasıdır.

  mevlana, türk düşmanıdır.

  mevlana, oğuz türklerine, türkmenlere, ahilere ve alevilere düşmandır.

  mevlana'da türk; kaba, çirkin, bayağı, bir varlıktır.

  mevlana'ya göre oğuz türkleri 'kindar, kan dökücü, işkenceyi seven' insanlardır.

  işte, ünlü mesnevi'den bir alıntı: (11)

  -kan dökücü oğuz türkleri geldiler, yağma etmek için ansızın bir köye saldırdılar.

  -o köyün ileri gelenlerinden iki kişi buldular, onlardan birisini öldürmek istediler.

  -başını kesmek için ellerini bağladılar. o zavallı adam can korkusu ile''ey padişahlar, ey yüce kişiler!'' diye yalvarmaya başladı.

  -''ne yapıyorsunuz? beni neden öldürmek istiyorsunuz? niçin benim kanıma susadınız?

  -benim öldürülmemde ne hikmet var? beni öldürmekteki maksatınız nedir? görüyorsunuz ki ben zengin değilim, çıplak yoksul bir kişiyim.''

  -oğuzlardan biri; ''şu arkadaşın korksunda, varını yoğunu çıkarsın diye seni öldüreceğiz.'' dedi.

  -o zavallı adam dedi ki: ''korkutmak istediğiniz arkdaşım benden daha yoksuldur.'' oğuz; ''o öyle görünüyor ama onun altını vardır.''dedi.

  mevlana'nın mesnevi'sinden türk düşmanlığı işleyen iki alıntı daha yapalım:

  -''o kıtlık babası oğuz oğlu uc...''(12)

  -''ey ecel, ey köyü yağmalayan türk...''(13)

  -mevlana'da türk, güçlü kuvvetlidir ama akılsız ve kan dökücüdür.(14) mesnevi'de padişahların ve beylerin övüldüğüne sık sık rastlarız ama yoksullarla ilgilenildiği hemen hiç görülmez.

  -türk karşıtı mevlana'yı biraz daha yakından tanıyalım:(15)

  -mesnevi, o devrin magazin haber bülteni değerindeydi.

  -mevlana birileri ile mücadele etmek ve zafere ulaşmak için mesnevi'yi kaleme almıştır. doğrudan kendisi mesnevi'nin yazılış amacını böyle saptamaktadır.

  -mevlana karşıtları arasında şunlar bulunmaktadır: ahi evren, ahi ahmed ve ahiler, hacı bektaş, baba ilyas ve türkmen ileri gelenleri... (ahiler ve alevilen öz türk'türler.)

  -mevlana ağza alınmayacak küfürlü sözler kullanmaktan çekinmediği gibi bazı iftira ve suçlamalarda bulunmuş, çirkin sözler söylemiştir.

  -mevlevi çevreler ile ahi ve türkmen çevreler arasındaki mücadele ve sürtüşmeler asırlarca devam etmiştir.

  -mevlana, çocuğu olmayan ahi evren'nin bu durumuyla alay ederek onun hadım ve eşcinsel olduğu imasında bulunan sözler söyler.

  -mevlana ünlü kitabı mesnevi'de anlattığı bir hikaye, eşcinsel olduğunu belirttiği cuha'nın bir delikanlıya mevlana'ya göre çirkin bir ilişkide bulunma teklifini söz konusu etmektedir. yine başka bir hikayede bu cuha'nın kadın elbisesi giyerek kadınlar meclisinde mevlana'ya göre edep dışı bir davranışını anlatmaktdır. burada mevlana böyle bir tabloyu ayrıntılarıyla anlatarak, türkmen çevrelerin kadın ve erkek bir arada dini sohbet meclislerinde bulunmaları adet ve töreleri ile alay eder. mavlana, kadınlarla erkeklerin bir arada bulunup sohbet etmelerine, eğlenmelerine karşıdır.

  -ahi evren'nin karısı, fatma bacı'dır. ahi evren'nin ölümünden sonra kimsesiz kalan fatma bacı, hacı bektaş'a sığınmış, hacı bektaş'ta onu kendisine bacı edinerek himayesine almıştır. mevlana, hacı bektaş'a ''bacısı kahpe'' derken fatma bacı'yı kastetmektedir.

  -yine mesnevi'deki bir hikayede mevlana, ahi evren'in iri vücutlu köse diye tarif etmekte ve bir delikanlıya sarkıntılık yaptığını anlatmaktadır. delikanlı bu iri adamdan uzaklaşmak isterken ''benden korma ey delikanlı. ben eşcinsel biriyim. bu ilişkide sen üstte kalacaksın bana deveye biner gibi bineceksin, dilediğin gibi süreceksin.'' dediğini naklederek onun homoseksüel ilişkide edilgen konumunda olduğunu yazarak, (mevlana kendi değer ölçülerine göre) çok onur kırıcı bir biçimde ona iftira etmektedir. mevlana, diğer bazı hikayelerde de ahi evren'i eşcinsel, iri cüsseli, ekşi suratlı çirkef gibi sıfatlarla anmaktadır. (ahi evren, oğuz türk'üdür, yani öz türk'tür.)

  -1243 yılında, ahiler ve türkmenler, yağmacı ve işgalci bir güç olan 'moğol emperyalizmi'ne karşı savaşırlarken mevlana ve çevresi moğollarla çok iyi ilişkiler kurarlar ve moğol iktidarının meşrutiyetini vurgulamaya çalışırlar. mevlana ve yandaşları, güç kimdeyse, yani iktidar kimdeyse ondan yanadırlar.

  -islam dünyasında çok eskiden beri akılcılar (rasyonalistler) ile sezgiciler (içe doğuşcu) birbirleriyle mücadele halindeydiler. akılcılar; gerçek bilgiyi elde etmek için aklın ve mantığın ölçü olduğunu savunmuşlar hatta aklı, imana varmanın ve allah'ı bulmanın vasıtası olarak görmüşlerdir. bilim adamları, yazarlar ve filozoflar bu görüşün temsilcileridir. sezgiciler ise, gerçek bilginin içe doğuş ile elde edilebileceğini, içe doğuş ile allah'a varılabileceğini, iman edilebileceğini tezini savunurlar. işte mevlana bu ikinci düşünce tarzının öncülerindendir. yani mevlana, aklın öncülüğünü kabul etmez.

  -mevlana'nın mesnevi'sinde akılcılığı yeren birçok hikaye bulunmaktadır.

  -şunu da hatırlatmakta yarar vardır. mevleviliğin selçuklular zamanından beri anadolu'da fikir üstünlüğü sağlaması, akılcılığın büyük ölçüde zayıflamasına ve hatta silinmesine neden olmuştur. bu durum, mevlana'nın anadolu'nun fikir tarihindeki yerinin ve etkisinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

  -mevlana, 'kadın karşıtı' bir görüşe sahiptir. onun bu yönü üzerinde hiç durulmamış veya fark edilmemiştir. bu görüş ona hocası tebriz'li şems'ten gelmektedir. çünkü şems, çok daha aşırı bir kadın karşıtıdır. ahmed eflaki'nin anlattığına göre, bir gün şems namuslu bir hanımı övdü ve sonra şöyle dedi: ''bu iyi meziyetlerine rağmen bir arştan daha yüksek makam verilse, o bu makamda iken yerde kalkmış bir alet (erkeğin cinsel organı-yd) görese deli gibi o aletin üzerine atlar. çünkü kadının mezhebinde ondan daha yüksek bir makam yoktur.''

  mevlana, mesnevi'de kadınları konu alan onlarca hikaye anlatmış ve bütün hikayelerde kadınları değersiz gösterip alay etmiş, hor görüp hakaretler yağdırmıştır. kadının doğasında aşağı ve kötü eğilimleri şairane ve abartılı bir üslupla anlatmaya çalışmıştır.

  -mevlana'nın ölümünden sonra da mevleviler moğollarla iyi ilişkiler içinde olmuşlar, türkmen ve ahi çevrelere karşı düşmanca tutumlarını sürdürmüşlerdir.

  -osmanlı devleti, istanbul'un fethinden sonra çok uluslu bir devlet haline gelince giderek türkmenlerin denetiminden ve türkmen topluluklarının hakimiyetinden çıkmıştır. türk olmayan etnik gruplardan olan kişiler devletin yüksek kademelerinde yer almaya başlamışlardır.

  -osmanlı devleti çok uluslu bir devlet haline dönüşünce xv. yüzyıl sonlarında mevlevilik de osmanlı devleti'nin yapısı içinde yer almaya başladı. ıı. beyazıt zamanında istanbul'da ve taşrada mevlevihaneleri açılmaya başlandı. devletin mevlevihaneleri açması türkmen ve ahi çevrelerce hoş karşılanmamıştır. selçuklular zamanından beri devam eden, mevlevilerin ahi ve türkmenlere karşı savaşımı yeniden baş göstermiş ve kızışmıştır.

  -mevlana'nın ve dolayısıyla mevlevilerin temel ahlak kuralı, devletin ve yönetimin başında olanlara kayıtsız şartsız boyun eğmektir. yani güçlü olana, iktidarı elinde tutana biat kültürü, mevlana'nın ve mevlevilerin temel dünya görüşüdür. osmanlılar, mevlevilerin bu görüş ve tutumlarının, yani güçlüye boyun eğme duygusu, biat etme ahlakının yaralı olacağını düşünmüşlerdir. bu yolla ''kul ile halk'' yaratmaya çalışmıştır. şeyh sadi bu ahlaki kural ve düşünceyi şöyle ifade etmektedir:

  -''sen, ben miskini gözettikten beri eserlerim güneşten daha çok ün kazanmıştır. pek çok kusurlarım bulunmasına rağmen sultanın beğenip kabul ettiği kusurlar sanat ve hüner hükmündedir.''

  -şeyh sadi'nin 'gülistan'ının osmanlı tarihi boyunca en çok okutulan ve okunan eser olması da bu görüşünü dayatmış bir eser olmasındandır.

  -işte mevlana'nın mesnevi'de ve diğer eserlerinde öngördüğü ahlak anlayışı budur. mesnevi'de emir ayas'a verdiği öğütte bu ahlak kuralını uzun uzun dile getirmekte ve emir ayas'ı buna uymamakla suçlamaktadır. buna göre doğru ve yanlış, iyi ve kötü, güzel ve çirkin siyasi otoritenin belirlemesine göredir. allah gücü ve kudreti kime vermişse, hakkı ve adaleti belirleme yetkisi de onundur.
  mevlana'nın torunu ulu arif çelebi, kendisine niçin müslümanları (karamanoğullarını) bırakıp moğollara destek verdiğini soranlara: ''günümüzde allah gücü ve kudreti moğollara vermiştir. biz mevleviler onlara itaat etmeyi kendimiz için zorunlu görürüz.''demiştir.

  -xv. yüzyıl ortalarından itibaren cihan devleti kurma yoluna girmiş bulunan osmanlı devleti'nin üst düzey yetkilileri bu düşüncenin, bu anlayışın devlet'in hayrına olacağını düşünmüşler ve bütün vilayetlerde 'mevlevi evleri' açarak bu görüşün ve ahlak anlayışının yaygınlaşması çalışmışlarıdır. yüksek devlet memurluklarına da mevlevi ocaklarına bu ruh ve ahlak anlayışı ile donanmış mevleviler tayin edilmeye başlanmıştır.

  mevlana'nın sahip olduğu ve yaydığı, 'kim olursa olsun iktidarı elinde bulundurana biat etme ahlakı', üzerinde çok dikkatli düşünülmesi gereken bir kültürdür.

  türk milletine suikast düzenleyenlerin içimizdeki işbirlikçilerin büyük bir çoğunluğu bu kültürden gelmektedirler, yani sadece ve sadece 'gücü elinde tutana biat edenler'dir.

  günümüzden bir örnek vererek bunu vurgulamak istiyorum:

  12 yılı aşkındır amerika birleşik devletleri'ne gönüllü olarak sığınmış bulunan fethullah gülen, henüz türkiye'de iken bakın ne diyordu: (16)

  ''amerika şu anda bütün konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir. amerika hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan milletin adıdır. bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir ve hatta denilerbilir ki, şöyle veya böyle amerikalılarla dostça geçinmeden destek almak değil, dostça geçinmeden amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinde hiçbir iş yaptırmazlar.''

  fethullah gülen, dünyanın en güçlüsü gördüğü amerika'ya biat ediyor, amerika'ya itaat etmeyi zorunlu görüyor ve gösteriyordu.

  biliyorsunuz, 'hoca efendi' unvanlı fethullah gülen, çok sayıda dindar müslümanın 'lideri'dir.
  peki, nasıl oluyorda dindar müslüman hoca efendi, hristiyan amerikalılara biat ediyor?

  fethullah gülen, mevlana ahlakını sürdürüyordu: güçlüden ve zenginden yana olma, güçlüye ve zengine biat etme... biat kültürüne sahip kişiler için; güçlünün dini, inancı, milliyeti hiç önemli değildir! tek önemli olan iktidardır, güç yani iktidar kimdeyse onun önünde eğilinir!

  dipçe:

  10- çetin yetkin, ''türk direniş ve devrimleri'', otopsi yayınları, sayfa: 18-19
  11- şefik can, mevlana – konularına göre açıklamalı mesnevi tercümesi'' ötüken, 1997, istanbul, cilt 2 sayfa: 485, beyit no: 3045-3054
  12- mesnevi, cilt v, sayfa 11
  13- mesnevi, cilt v, sayfa 84
  14- cemil yener, ''şeyh bedrettin varidat'', milenyum yayınları, elif kitabevi, 1970, istanbul, sayfa: 26-28
  15- prof. dr. mikail bayram, ''sosyal ve siyasi boyutlarıyla ahi evren- mevlana mücadelesi'', nkm, 3, baskı, konya, mart 2012, sayfa: 103-263
  16- yılmaz dikbaş, ''gönüllü devşirmeler'', toplumsal dönüşüm yayınları, istanbul, eylül 2002, sayfa: 36-37
 • 1
  banabubade 8.9.2017 19:03
  ccc ulu kurt ccc
  auuuwwww
  kardeş fetoyle mevlanayi nasil ayni kefeye koydun bilmiyorum
  mevlanin turk dusmani oldugunuda bilmiyodum arastiricam oyle yorum yapicam ama bu mevlanin sozlerine aykiri yani bi insani irki icin sevmemek felen ?!?!
 • 0
  babasikilikli 8.9.2017 20:02
  mevlana türk düşmanı😨😨 bunu iyi artırmak lazım
 • 0
  champ 8.9.2017 20:23
  fetönün o kadar türkçe öğreten okul açmasının sebebi ne neredeyse tüm ülkelerde? türk düşmanıysa çok tezat değil mi bu durum?
  0
  4tech 8.9.2017 23:34
  din dersi ağırlıklı okullar açtı türkçe öğretmek zorundaydi, gelir kapısı türklerdi.
 • 0
  4tech 8.9.2017 23:45
  ek bilgi:
  -fatih sultan mehmet, ahi evren hayranıydı.
  -moğollar mevlânâ’ya “şeyh-ür rûm” unvanının vermişler, mevleviliği himaye etmişlerdi, oysa türkmenler ve ahiler moğollara karşı isyan ederek çarpışmışlardı.
  -mevlânâ, oğlu alaeddin çelebi’nin cenaze namazını kılmadı. 15 yaşındaki kimya hatun, şems’e nikâhlandı, oysa o, alaeddin çelebi’yi seviyordu. şems, kimya hatun’u, bu ilişki yüzünden döverek öldürdü.
  -mevlânâ mesnevi’nin allah tarafından kendisine vahyedildiğini öne sürüyor.
  -hacı bektaş için mevlânâ, “o bacısı kahpe” diyor. kastettiği, kendisine sığınan ahi evren’in eşi fatma bacı’dır.
 • 0
  samurayolanmohikan 9.9.2017 00:07
  gayet güzel bi şekilde araştırılmış sentez edilmiş çok başarılı. ve evet mevlana türkleri sevmez. hemde vı. mesnevinin olduğunu düşünürsek daha da edepsiz hikayeler durumlar ayyuka çıkar.
 • 0
  siyaasiyabend 9.9.2017 00:52
  mevlana için aynı şeyi bende duymuştum ancak ne kadar doğrudur bilinmez. bir çok eseri farsça, bu türk düşmanı olduğunu göstermez ancak dostu olduğunu söylemek içinse en son bu tezi kullanabiliriz..
  1
  samurayolanmohikan 9.9.2017 01:45
  türkçeyi yetersiz görüp eserlerinde farsça kullanan birisi türk dostu olamaz zira içinde yaşadığın insanlar anlamıyorsa yazdıklarını, halk dostu ilan etmemiz ne kadar doğru?
  0
  siyaasiyabend 9.9.2017 01:47
  benim daima ne sevdiğim ne de nefret ettiğim birisi olmamıştır, açıkçası tarafsızım mevlana konusun da ama dediklerinde de doğruluk payı olabilir.
  0
  samurayolanmohikan 9.9.2017 01:51 ~ 01:53
  illa ki var ama gri bi karakter bence. mesela mevlananın kabak hikayesi var v. mesnevide ki erotik bi hikayenin ne işi var diye insan düşünmüyor değil o kadar yüceltilen mesnevide. he tabi örnek olarak verdim diye bağlıyor sonunda.
  0
  siyaasiyabend 9.9.2017 02:47
  mevlana için gay olduğu aynı zamanda da esrar içtiği de söyleniyor, bu adamlar döneminin aydını ve yaptıkları bazı şeyler insanlarda kötü duygular oluşturabiliyor.
  0
  samurayolanmohikan 9.9.2017 03:16
  esrar konusunda kesin bilgi yok ama üzerlik tohumu ve kargı kamışı (ney üfleme) vasıtasıyla bişeyler yaptığı kesin diyebiliriz. insan savunduğu şeylere ters hareket edince başlıyor problem misal ne olursan ol derken birisine kahpe demek.
  0
  siyaasiyabend 9.9.2017 03:26
  benim pek bir fikrim yok, mesnevisini okumadım. sadece hayatını bir ara okumuştum, oda çok küçük bir kesittir. ''eşcinsel'' olduğunu öne sürenlere ben katılmıyorum, aşık olduğu kişi ''şems'' ancak direk şemse değil, şemsin tasavvuf aşkına hayran kalmış, rivayet o ki şems bulunduğu yeri terk ettikten sonra bütün kitaplarına bir havuza atıp imha etmiş.. tabii hepsi birer iddia ..
  0
  samurayolanmohikan 9.9.2017 12:34
  eşcinsel olması kişisel bişey ki bende sanmam hem olsada olmasada çok önemli değil. halka anlattığı halkı yönlendirdiği fikirler önemli onlarda bana göre kah doğru kah yanlış yani ortada muazzam bi insan olmadığı bilinsin.
 • -1
  feministruh 9.9.2017 01:59
  mesneviyi baştan sona okudum bu kısımları hiç hatırlamıyorum. tabiri caizse "cügünü verdim" eheheh
  0
  sewo 9.9.2017 03:52
  eserlerinde kanıtları mevcut iken neyi karşında bir kaynakla desteklerken ' cugunu verdim'' nedir cugu değil o eksidir. hatırlamıyorsan araştırmalısın pervasızca ''no no no no'' diyince olmuyor o dediğin, gençlikte araştırma duygusu ciddi anlamda sıfır; keşke biraz araştırmaya gönül verseniz.
 • 2
  ibrahimisbilir 9.9.2017 03:47
  bu mevzu turancılar ve gerçek ülkücüler arasında yıllardır tartışma konusu olan bir mevzu.
  elimizde yeterli bir kaynak ne yazık ki mevcut değil bu konuda ast olanı şu sözle özetlemek istiyorum;
  "küçük insanlar kişileri normal insanlar olayları büyük insanlar fikirleri tartışırlar"

  yani bırakın mevlana türk düşmanıymış, yok efendim olur mu ne olursan ol gel demiş adam demeyi. sözü kimin söylediği değildir önemli olan sözün anlamı değerlidir.

  mevlana günümüzde yaşayan bi şahıs olsa eyvallah çekin sorun bi yerde. böyle bi şansımız olmadığına göre kişileri değil fikirleri değerlendirin. kimin söylediğini değil, doğru veya yanlış olduğuna bakın.
  1
  sewo 9.9.2017 03:55
  olayı çok güzel özetlemişsin.
  anlık durumları çok abartıyor ve her bulduğumuz yazılı kaynağa '' vay bee doğruymuş'' diyoruz. tarih kesin bilgilerin olmadığı anlık bilgiler doğrultusunda çağa göre yorumların.
  tabi öznel olarak yorumlayabiliriz. türk düşmanı deriz ve ya değil deriz. ancak sonuç olarak o şuan yok ve kesin şekilde öğrenemeyiz.
  en doğru yapılması gereken, ondan doğru ve düzgün şeyleri almak. yanlış bulduğumuz şeyleri umursamamak ancak o şekilde bir basamak daha kat ederiz.
  0
  samurayolanmohikan 9.9.2017 12:30
  tartışılan şey mevlananın sahip olduğu fikir zaten ama hangi fikre sahip olduğunu bilmiyoruz net bir şekilde bilemiyoruz bu yüzden bir sonuca varılamıyor. ki bundandır bunu tartışmak gerekir ne yani adam öldü diye her şeyi bırakalım mı?
  0
  ibrahimisbilir 10.9.2017 04:02
  tamam hadi tartışalım ben mevlana türk düşmanıdır diyorum sen değildir de tamam mı?

  anlayana sivrisinek saz, anlamayana fil hortumu soksan az
  0
  samurayolanmohikan 10.9.2017 15:02
  fil hortumuyla samimi oluşun beni pek ilgilendirmez yani hortumu ne yapacağın sana kalmış.
 • 0
  cilginyazar 16.2.2018 18:07 ~ 18.2.2018 00:03
  mevlana'nın "yaradılanı sev yarandandan ötürü" sözünü buraya bırakıyorum.
 • 0
  mrnoworry 17.2.2018 01:43
  fetö , mevlana ilişkisi çok kastırma olmuş. biri tarikat düsturuyla alakalı olmayan ne idüğü belirsiz bir yapı(fetö), diğeri ise halen geleneğini sürdürebilmiş bir tarikat yapısı.

  mevlana'nın ne dediğini görmek istersen, yaşayan tekkeleri ziyaret edip onlara sorabilirsin etnik kimlik hakkındaki fikirlerini.
  azcık edep ya hu!
 • hayata dair

  Bu bölümde ibretlik hikayeler ve komik paylaşımları bulabilirsiniz..