atatürk'ün ilkeleri (belki lazım olur) safımız belli olsun

  7
  mentalist 28.3.2016 22:28
  cumhuriyetçilik
  türk devrimi’nde cumhuriyetçilik ana ilke, esas değerdir. cumhuriyetçiliğin özünde, devlet yönetim şekli olarak demokratik cumhuriyetin bir fazilet rejimi olduğunu benimsemek vardır. cumhuriyet, atatürk inkılabının bütününü temsil eden bir devlet ve hükümet şekli olarak değiştirilemez bir cevherdir. egemenliği millete verme ve yönetimde milletin tek söz sahibi olması anlamına gelen bir ilkedir. atatürk’e göre; “milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur”. nitekim atatürk, türk devrimi ile gerçekleşen büyük olayı, türk milleti’nin eseri olarak görmüş ve değerlendirmiştir. bu nedenledir ki, atatürk’e göre, türk milleti’nin yaratılışına, onuruna ve anlayışına en uygun yönetim şekli cumhuriyet yönetimidir. cumhuriyet ilkesi gerek 1924 ve gerekse 1961 anayasalarında mecliste değiştirilmesi veya bir başka şekle sokulması teklif dahi edilemeyecek bir değer olarak korunmuş ve yerleşmiştir. bu vasfı özelliğiyle cumhuriyet devlet düzen ve ideolojisinde şahsilik ve keyfiliğin hakim olmasını önleyen en sağlam teminattır.
  milliyetçilik
  cumhuriyetçi devlet yapısını koruyacak olan toplumun siyasi birlik şuuruna kavuşmuş pekişik bir bütün olması en temel amaçtır. millet olma şuuruna gerçek anlamda türkler, türk devrimi’nin sonucunda kavuşmuşlardır. türk milliyetçiliği bir doktrin değildir. tarihsel ve siyasal bir olaydır. aşırı ırkçılıkla, emperyalizm ve faşizmle her hangi bir ilgisi yoktur. türk milliyetçiliği fikren, fiilen, hissen milli birliğe sahiptir.milliyetçilik ilkesinin anlamım atatürk, türk ulusu’nu ve türk’ü tanımlamak için söylemiş olduğu şu sözlerle belirtmiştir: “türkiye cumhuriyeti’ni kuran türk halkına türk milleti denir”.atatürk türk milliyetçiliğini de şöyle açıklamıştır: “türkiye cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşayan, türk dili ile konuşan türk kültürü ile yetişen, türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten olursa olsun türk’tür, türk milliyetçisidir”.
  halkçılık
  “halk” deyimi, çok daha geniş bir anlamı olan milletin bugün yaşamakta olan bölümü için kullanılan bir deyimdir. “halkın egemenliği” deyimi de, daha geniş bir anlamda, “millet egemenliği” olarak kullanılmaktadır. anayasa’da belirtildiği gibi, yasa yapma, yürütme ve yargı hakları hep millete aittir.halkçılık ilkesi, sınıf esasını kabul etmez. halk, meslek ve çalışma grupları olarak ayrılmıştır. türk toplumu bir eşitlik dengesi içindedir. ayrıcalıklı bir sınıf bilinci yoktur ve olamaz. yasalar önünde, bütün yurttaşlar için kesin bir eşitlik öngörülür. halkçılık, milliyetçilik fikrinin bir sonucudur. türk halkı birdir ve bir bütündür. atatürk’e göre, türk milleti’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.
  devletçilik
  sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmada daha çok akılcı metodu belirten bir esastır. ekonomik alanda, özel sermaye kadar, devletin de yatırımcılığını öngörür. bu ilke, devlet elindeki sermayenin başta altyapı olmak üzere, ülke kalkınmasına ayrılmasını arzular. dış sermayeye, her iki tarafında yararına olmak koşuluyla ve ülkeyi bir sömürge durumuna düşürmemek kaydıyla karşı değildir. komünist ülkelerdeki katı devletçilik anlayışıyla hiç bir ilgisi yoktur; bütünüyle ülke gerçeklerinden oluşturulmuştur.devletçilik ilkesi anayasada görüldüğü gibi, karma ekonomiye dayanmaktadır. sosyal devlet anlayışının açık ve belirgin bir görünüşüdür. devletçilik ilkesi, türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, türkiye’ye özgü bir sistemdir.
  laiklik
  atatürk, din ve dünya işlerinin ve özellikle dinle politikanın kesinlikle birbirinden ayrılmasını öngörmüştür. din bir vicdan meselesidir. herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. atatürk, kendi düşünce yapısı içinde, dine karşı saygıyı öngörür. düşünüşe ve düşünceye karşı olmayı kesinlikle reddeder. bununla birlikte din ile devlet işleri kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. hiç bir kimse bir başka kişiyi ne bir din ne de bir mezhebi kabule zorlayamaz. din ve mezhep kuralları, hiç bir zaman politikada bir araç olarak kullanılamaz. laik anlayışta inançlara, dolayısıyla dine karşı gerçek bir saygı vardır.laiklik türk milleti’ne önemli çağdaş değerler kazandırmıştır:kişilerin dini inanç ve fikri özgürlüğünün yanı sıra, vicdan özgürlüğü ile itikat ve ibadet özgürlüğünü sağlamış, aynı zamanda ulusu ümmet olmaktan çıkarıp, millet olmaya yöneltmiştir. milli birlik ve beraberlik duygusunun bilincine kavuşmak gibi değerler kazandırmıştır.
  inkılapçılık
  türk milleti’ni son zamanlarda geri bırakmış olan müesseseleri zorla yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medeni icaplarına göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır. atatürk; “yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, türkiye cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun, bütün mana ve şekilleriyle uygar bir toplam haline getirmektir. türk inkılabı’nın temel prensibi budur” diyerek, inkılapçılık ile, türk toplumunun ulaşacağı hedefi ortaya koymaktadır.türk inkılabı’nın ne bir yaşı, ne de belli bir süresi yoktur; zira inkılap süreklidir.atatürk, ünlü tarihçi yusuf hikmet bayur’un belirttiği gibi; “atatürk inkılapları” deyimini iyi karşılamazdı. onun yerine “türk inkılabı” diye yazar ve bu şekilde ifade edilmesini isterdi. atatürk’e göre; bu millette bu istek ve bu gelişme olmamış olsaydı, bu inkılabı yaptırmaya hiç bir kuvvet ve kudret kafi gelemezdi. o halde bu inkılap türk milleti’nin eseridir.
 • 1
  bagkurdanemekli 29.3.2016 20:43
  şu günlerde gerçekten hasret kaldıgımız terimler